Tietosuojaseloste

GLOSS HAMMASHOITOPALVELUT OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Pvm: 24.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ
GLOSS Hammashoitopalvelut Oy
Snellmaninkatu 19-21 A 13
00170 HELSINKI
Puh. 010 387 8270
Y–tunnus: 2183967-3

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Arja Korpelainen, asiakaspalvelu@glosshymy.fi

3. REKISTERIN NIMI
GLOSS Hammashoitopalvelut Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on GLOSS Hammashoitopalveluiden ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
•    Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
•    Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut GLOSS Hammashoitopalveluiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
•    Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
•    Glosshymy.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että asiakas tai potentiaalinen asiakas saa juuri itselleen sopivaa viestintää

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:
•    Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
•    Lähiomainen, huoltaja, huollettava ja ikä.
•    Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa.
•    Palvelujen käytön yhteydessä syntyneet tiedot ja kuvat
•    Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
•    Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
•    Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
•    Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
•    Evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen avulla saatava informaatio verkkoselailusta voidaan tallentaa palvelun käytön seuranta- ja kehittämistarkoituksiin. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
•    Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen GLOSS Hammashoitopalveluihin. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, asiakkaan rekisteröityessä tai kun asiakas käyttää GLOSS Hammashoitopalveluiden palveluja. Keräämme siis henkilötiedot asiakkailta itseltään. Seuraamme myös evästeitä ja käyttäjän vierailu GLOSS Hammashoitopalveluiden sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakastietoja ei luovuteta GLOSS Hammashoitopalveluiden tai sen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

8. REKISTERIEN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisterit on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy GLOSS Hammashoitopalveluiden valtuuttamilla henkilöillä. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa GLOSS Hammashoitopalveluiden lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voi halutessaan estää suorapostitukset jatkossa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•    saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
•    saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
•    vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
•    vaatia henkilötietojen poistamista;
•    peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen;
•    vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
•    ja vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka sijaitsee, mikäli katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. YHTEYDENOTOT
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:
GLOSS Hammashoitopalvelut Oy
Snellmaninkatu 19-21 A 13 00170 HELSINKI
asiakaspalvelu@glosshymy.fi

GLOSS Hammashoitopalvelut vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot